ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด