ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก