ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

คำขวัญประจำจังหวัดตาก

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม