ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

จังหวัดตราด

คำขวัญประจำจังหวัดตราด

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา