ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี